Nataša Marić

Advokat Nataša Marić rođena je u Nišu gde je završila Pravni fakultet univerziteta u Nišu. Pripravnički staž je obavljala u Nišu u advokatskoj kancelariji, a 2016. Godine je upisana u imenik advokata Advokatske komore u Beogradu na čijoj se teritoriji nalazi sedište kancelarije.

Poseduje Sertifikat i Licencu za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, kao i za zastupanje oštećenih maloletnih lica.

Upisana je u registar posrednika kod Ministarstva pravde.

Pohađala je obuku u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

U okviru advokatske delatnosti, bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim postupcima i sporovima pred nadležnim organima i odbranama u krivičnim i prekršajnim postupcima. Takođe, pruža usluge izrade opštih i pojedinačnih akata pravnih lica, ugovora i jednostranih izjava volje, ali sprovodi i obuke u primeni propisa.

Delokrug rada

Privredno pravo

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji…

Radno pravo

Zastupanje zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa.

Obligaciono i ugovorno pravo

Izrada svih vrsta ugovora, jednostranih izjava volje, sporazuma, poravnanja koji mogu imati snagu izvršne isprave…

Stvarno pravo

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima…

Nasledno i porodično pravo

Zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, izradu ili pružanje pravne pomoći pri sastavljanju testamenta…

Krivično i prekršajno pravo

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima…

Poreski i carinski postupak

Sastavljanje prigovora, izjašnjenja, žalbi i svih akata koji su potrebni u svakom pojedinačnom postupku…

Aktuelnosti

Najčešća pitanja

Ukoliko ste sebi ili nekom drugom postavili ovo pitanje, velika je verovatnoća da vam jeste potreban. Naime, verovatno ste naišli na problem koji samostalno ne možete ili umete rešiti.

U Advokatskoj kancelariji Marić težimo da svaki problem rešavamo prema njegovoj suštini, što znači da ne tražimo prvo rešenje, već uzrok sporne situacije ili pitanja, te na osnovu prethodne analize određujemo dalji tok stvari.

Uvek je najbolje rešenje poveriti profesionalcu izvršenje posla, u konkretnom rešavanje spornog pravnog pitanja.

U odeljku Advokatska tarifa detaljnije je objašnjen način i merilo na osnovu kog avokati vrše tarifiranje svojih usluga. Ukoliko tabelarni prikaz nije dovoljno jasan uvek možete zatražiti ponudu ili predračun za advokatske usluge.

Svakako, advokat je dužan da predoči cenu svojih usluga, pre pružanja istih, tako da ukoliko ne dođe do saglasnosti klijenta i advokata u pogledu cene, usluga neće biti pružena.

Svaki postupak ima svoje specifičnosti. Nemoguće je unapred sa apsolutnom sigurnošću reći kakav će biti ishod postupka, ali advokat daje stručnu procenu na osnovu tvrdnji klijenta, pruženih dokaza, zakona i sudske prakse. Garancija ili obećanje uspeha u postupku u suprotnosti je sa pozitivnim propisima.

Troškovi pstupka obuhvataju troškove advokata, sudskih taksi, veštačenja i sl. Svi troškovi prethodno padaju na teret stranke, klijenta koji zahteva preduzimanje neke radnje. U konačnom, po završetku postupka, u presudi, donosi se rešenje o troškovima u kome je određeno koja strankasnosi troškove postupka i u kojoj meri.  To u praksi znači da troškove postupka snosi stranka koja je vođenje postupka skrivila i nije u istom uspela (tzv.prema uspehu u sporu), dalje znači, da vam se vraćaju učinjeni troškovi  u toku postupka.

Trajanje postupka je posebno pitanje, koje se ne može unapred odrediti. Straka treba imati na umu da je postupak dvostepen, što znači da i kada se okonča postupak pred prvostepenim sudom i primi odluka, sam postupak nije konačan, dok odluka ne postane pravosnažna i u nekim slučajevima izvršna, tj. okonča se postupak po žalbi.

Ne. U doba razvijenih informacionih tehnologija, advokatska kancelarija obavlja komunikaciju svim raspoloživim sredstvima komunikacije.

Zakažite sastanak