Advokatska tarifa

Advokatska tarifa je ustanovljenja Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Sl. glasnik RS”, br. 121/2012 i 99/2020). Sama Tarifa predviđa ograničenje u pogledu najvećeg mogućeg umanjenja ili uvećanja ra uslugu pruženu od strane advokata.

Ovo, međutim, ne znači da je zabranjeno posebnim sporazumom starnaka, najčešće u obliku ugovora, ugovaranje paketa usluga koje bi kancelarija bila dužna pružiti kao i periodičnu naknadu ( mesečnu, kvartalnu, polugodišnju ili godišnju) koju je klijent dužan platiti.

Često klijenti nisu u mogućnosti da adekvatno kvalifikuju pa samim tim i pronađu tarifu za svoje pravno pitanje ili isto nije izdvojeno u tarifi. U takvim slučajevima rešenje je kontaktirati kancelariju sa kratkim opisom pravnog pitanja spornog ili nespornog kao i radnji koju bi advokatska kancelarija trebalo da preduzme i u najkraćem roku će klijent biti kontaktiran putem mail-a u obliku predračuna, koji nije obavezujuć, ili će biti kontaktiran telefonski ukoliko na osnovu njegovih parametara nije moguće dati predračun te treba dodatnih pojašnjenja.