Angažovanje direktora u privrednom društvu

Angažovanje direktora u privrednom društvu

Privredno društvo koje je u obavezi da ima direktora može ga angažovati na osnovu ugovora o radu na određeno ili neodređeno vreme ili po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora.

Ako je radni odnos direktora zasnovan ugovorom o radu na neodređeno vreme, on se nastavlja i po prestanku mandata, mada bi kada direktoru istekne mandat poslodavac bi trebalo da ga premesti na drugo odgovarajuće radno mesto. Ukoliko se radni odnos zasniva samo za vreme trajanja mandata i iz rog razloga, radni odnos prestaje istekom madnata direktoru.

Ukoliko je direktor zasnovao radni odnos u društvu njegova zarada će biti oporezovana na isti način kao i ostalim radnicima.
Ukoliko direktor nije zasnovao radni odnos sa društvom, već je odnos direktora i privrednog društva uređen ugovorom o pravima i obavezama direktora.

Direktor ima pravo na naknadu za rad i druga prava poput odsustva, odmora, zaštite na radu, ali i obaveze i odgovornosti koje ukoliko narušava može biti razrešen.

Ukoliko je direktor angažovan po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora, naknade za rad direktora oporezuju se kao ostali prihodi po stopi od 20 % ( poreska osnovica je bruto prihod umanjen za normirane troškove i prilikom plaćanja doprinosa ne važi maksimalna osnovica na koju se plaćaju doprinosi).
Direktor ne može biti angažovan po osnovu drugih vrsta ugovora.

Konačno, direktor može da bude i neko od osnivača društva, bez zasnivanja radnog odnosa, ali u tom slučaju je društvo dužno da za njega obračunava i plaća doprinose za obavezno socijalno osiguranje na minimalnu osnovicu.