Delokrug rada

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada novih ili analiza postojećih ugovora u privredi, izrada osnivačkih akata i registracija pravnog lica, ogranaka i izdvojenih prostora

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada novih ili analiza postojećih ugovora u privredi, izrada osnivačkih akata i registracija pravnog lica, ogranaka i izdvojenih prostora

U okviru rednog prava kancelarija se bavi zastupanjem zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete...

U okviru rednog prava kancelarija se bavi zastupanjem zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete…

Izrada svih vrsta ugovora, jednostranih izjava volje, sporazuma, poravnanja koji mogu imati snagu izvršne isprave...

Izrada svih vrsta ugovora, jednostranih izjava volje, sporazuma, poravnanja koji mogu imati snagu izvršne isprave…

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti.

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti.

Obuhvata zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, izradu ili pružanje pravne pomoći pri sastavljanju testamenta...

Obuhvata zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, izradu ili pružanje pravne pomoći pri sastavljanju testamenta…

Izvršni postupak u najkraćem predstavlja izvršenje prava koje je ostvareno. Postiže se pokretanjem postupka pred naležnim sudom i javnim izvršiteljem.

Izvršni postupak u najkraćem predstavlja izvršenje prava koje je ostvareno. Postiže se pokretanjem postupka pred naležnim sudom i javnim izvršiteljem.

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

U okviru ove oblasti pružamo usluge zastupanja pred držanim organima, davanje pravnih saveta i predočavanja prava i obaveza stranaka u postupcima koji se vode pred nadležnim državnim organima.

U okviru ove oblasti pružamo usluge zastupanja pred držanim organima, davanje pravnih saveta i predočavanja prava i obaveza stranaka u postupcima koji se vode pred nadležnim državnim organima.

Pružamo pravnu pomoć kod odabira oblika organizovanja ili tipa poljoprivrednog gazdinstva.

Pružamo pravnu pomoć kod odabira oblika organizovanja ili tipa poljoprivrednog gazdinstva.

Pružamo usluge rešavanja imovinsko-ravnih odnosa na  zemljištu u sudskih i upravnim postupcima, sprovodimo potrebne procedure upisa vlasništva na zamljištu, konverzire prava korišćenja u pravo svojine, preparcelacije i druge neophodne procedure.

Pružamo usluge rešavanja imovinsko-ravnih odnosa na zemljištu u sudskih i upravnim postupcima, sprovodimo potrebne procedure upisa vlasništva na zamljištu, konverzire prava korišćenja u pravo svojine, preparcelacije i druge neophodne procedure.

Zakažite sastanak