Građenje
Project

Građenje

Pružamo usluge rešavanja imovinsko-ravnih odnosa na zemljištu u sudskih i upravnim postupcima, sprovodimo potrebne procedure upisa vlasništva na zamljištu, konverzire prava korišćenja u pravo svojine, preparcelacije i druge neophodne procedure.

Poreski i carinski postupak
Project

Poreski i carinski postupak

U okviru ove oblasti pružamo usluge zastupanja pred držanim organima, davanje pravnih saveta i predočavanja prava i obaveza stranaka u postupcima koji se vode pred nadležnim državnim organima.

Krivično pravo i prekršajno pravo
Project

Krivično pravo i prekršajno pravo

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

Izvršni postupak
Project

Izvršni postupak

Izvršni postupak u najkraćem predstavlja izvršenje prava koje je ostvareno. Postiže se pokretanjem postupka pred naležnim sudom i javnim izvršiteljem.

Stvarno pravo
Project

Stvarno pravo

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti.

Radno pravo
Project

Radno pravo

U okviru rednog prava kancelarija se bavi zastupanjem zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete...

Privredno pravo
Project

Privredno pravo

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada novih ili analiza postojećih ugovora u privredi, izrada osnivačkih akata i registracija pravnog lica, ogranaka i izdvojenih prostora