Nataša Marić

Nataša Marić

Advokat Nataša Marić rođena je u Nišu gde je završila Pravni fakultet univerziteta u Nišu. Pripravnički staž je obavljala u Nišu u advokatskoj kancelariji, a 2016. Godine je upisana u imenik advokata Advokatske komore u Beogradu na čijoj se teritoriji nalazi sedište kancelarije.

Poseduje Sertifikat i Licencu za odbranu maloletnih lica u postupcima u Republici Srbiji, kao i za zastupanje oštećenih maloletnih lica.

Upisana je u registar posrednika kod Ministarstva pravde.

Pohađala je obuku u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

U okviru advokatske delatnosti, bavi se zastupanjem fizičkih i pravnih lica na teritoriji Republike Srbije pred sudovima u građanskim predmetima, privrednim sporovima, upravnim postupcima i sporovima pred nadležnim organima i odbranama u krivičnim i prekršajnim postupcima.

Takođe, pruža usluge izrade opštih i pojedinačnih akata pravnih lica, ugovora i jednostranih izjava volje, ali sprovodi i obuke u primeni propisa.

Moto kancelarije jeste da svaka pravna stvar u sebi sadrži uže stručno pitanje za čije rešavanje se uključuju saradnici tih specijalnih oblasti kap npr. geometri, projektanti, ekonomisti, agronomi i sl., a sve u cilju ostvarivanja rezultata ili cilja koji klijent želi.

Smatramo da je radi rešavanja svakog spornog pitanja neophodno prvo isto sagledati iz različitih perspektiva, te onda odabrati uz konsultaciju klijenta, koji put je za njega najoptimalniju uzevši u obzir rizik postupka, vreme trajanja, troškove postupka i ishod koji se očekuje.

Najveća prednost odnosa klijent – advokatska kancelarija Marić jeste individualno određen paket usluga kreiran prema potrebama i preferencijama klijenta.

Delokrug rada

Pružanje pravne pomoći, savetovanje i zastupanje pravnih lica u Republici Srbiji, izrada novih ili analiza postojećih ugovora u privredi, izrada osnivačkih akata i registracija pravnog lica, ogranaka i izdvojenih prostora

U okviru rednog prava kancelarija se bavi zastupanjem zaposlenih u zaštiti i ostvarenju prava iz radnog odnosa: u slučaju nezakonitog otkaza, neisplaćenih zarada, ostvarivanja prava na naknadu štete…

Izrada svih vrsta ugovora, jednostranih izjava volje, sporazuma, poravnanja koji mogu imati snagu izvršne isprave…

Oblast prava koja se tiče sticanja prava svojine ne pokretnim i nepokretnim stvarima, konstituisanju založnog prava, konstituisanju stvarnih i ličnih službenosti.

Obuhvata zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, izradu ili pružanje pravne pomoći pri sastavljanju testamenta…

Izvršni postupak u najkraćem predstavlja izvršenje prava koje je ostvareno. Postiže se pokretanjem postupka pred naležnim sudom i javnim izvršiteljem.

Odbrana fizičkih lica za krivična dela opšte nadležnosti, odbrana pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana fizičkih i pravnih lica za prekršajne prestupe pred Prekršajnim sudovima ili drugim nadležnim organima.

U okviru ove oblasti pružamo usluge zastupanja pred držanim organima, davanje pravnih saveta i predočavanja prava i obaveza stranaka u postupcima koji se vode pred nadležnim državnim organima.

Pružamo pravnu pomoć kod odabira oblika organizovanja ili tipa poljoprivrednog gazdinstva.

Pružamo usluge rešavanja imovinsko-ravnih odnosa na zemljištu u sudskih i upravnim postupcima, sprovodimo potrebne procedure upisa vlasništva na zamljištu, konverzire prava korišćenja u pravo svojine, preparcelacije i druge neophodne procedure.