Nasledno i porodično pravo

Nasledno i porodično pravo

Obuhvata zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, izradu ili pružanje pravne pomoći pri sastavljanju testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života.

Zastupanje u brakorazvodnim parnicama, u postupcima za zaštitu od nasilja u porodici, parnicama koje se tiču poveravanja dece, davanja izdržavanja i drugo.

KONTAKTIRAJTE NAS