Zamena poljoprivrednog zemljišta

Zamena poljoprivrednog zemljišta

Zamena poljoprivrednog zemljišta u svojini pravnih ili fizičkih lica sa zamenom poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike

Postupak zamene poljoprivrednog zemljišta regulisan je članom 73. Zakona o poljoprivrednom zemljištu u kome je navedeno:

„Poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može se zameniti za poljoprivredno zemljište u svojini pravnih i fizičkih lica u slučaju ukrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.“

Ovo znači da se zamena može vršiti samo ukoliko bi se zamenom ukrupnilo poljoprivrdno zemljište u državnoj svojini, ne ukoliko je cilj ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u svojini pravnog ili fizičkog lica. Ovo je prvi i osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi se o Predlogu privatnog lica uopšte dalje postupalo.

Postupak može pokrenuti fizičko ili pravno lice na taj način što bi obrazložen Predlog zamene uputilo Upravi za poljoprivredno zemljište, koja je nadležna za preliminarno ispitivanje ispunjenosti zakonskih uslova. Tačnije, da je postiže osnovna svrha, a to je ukrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a drugo da su zemljišta iste tržišne vrednosti. Bitno je napomenuti da se može vršiti samo zamena poljoprivrednog za poljoprivredno zemljište, nije dozvoljena zamene šume za poljoprivredno zemljište i sl.

Ukoliko su ispunjeni ovi uslovi, takav zahtev se dalje prosleđuje Ministarstvu, koje Predlog podnosi Vladi radi odlučivanja.

Odluku o zameni poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini donosi Vlada na predlog Ministarstva, odnosno izvršnog organa autonomne pokrajine za poljoprivredno zemljište koje se nalazi na teritoriji autonomne pokrajine.

Zamena iz stava 1. člana 73 Zakona vrši se pod uslovom da poljoprivredno zemljište u državnoj svojini i poljoprivredno zemljište u svojini pravnih i fizičkih lica koje se zamenjuje, imaju istu tržišnu vrednost.

Ugovor o zameni poljoprivrednog zemljišta iz stava 1. ovog člana zaključuju Ministarstvo i vlasnik poljoprivrednog zemljišta.

Procena tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta iz stava 3. ovog člana vrši se na osnovu podataka o tržišnoj ceni na području na kojem se zemljište nalazi pribavljenih od nadležnog organa.